Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

catscradle
1487 2a48 500
Reposted fromMtsen Mtsen vialekkaprzesada lekkaprzesada
catscradle

September 09 2019

catscradle
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 08 2019

catscradle
8456 276e
catscradle
0273 d42f
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
catscradle
2261 e636
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 22 2019

catscradle
0853 f072
Jarosław Borszewicz
Reposted fromniedopowiedzenie niedopowiedzenie viapoezja poezja

June 20 2019

catscradle
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaznikajac znikajac
catscradle
Reposted frommayamar mayamar viaznikajac znikajac
catscradle
Gdy wybucha namiętność, człowiek jest zdolny zniszczyć swój świat dla jednego mebla - łóżka. Uczucie potrafi przerobić nas na szaleńca. To bardzo ciekawe literacko, ale naprawdę miłość jest wtedy, sądzę, kiedy człowiek czuje się dobrze i rozwija, a nie wtedy, gdy jak chomik biega w kółko, a tak naprawdę stoi w miejscu.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa

June 03 2019

catscradle
catscradle
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viazdzir zdzir

May 14 2019

catscradle
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
catscradle
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viazdzir zdzir
catscradle
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaolewka olewka
catscradle
7738 3439 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer

October 18 2018

catscradle
2037 e24b
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer

October 03 2018

catscradle
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viacatchdimoment catchdimoment
catscradle
Mam w sobie tyle Ciebie.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl