Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

catscradle
4351 1439 500
That's all folks.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
5589 0eff
Reposted fromnikotyna nikotyna
catscradle
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viawolalabym wolalabym
catscradle
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viawolalabym wolalabym
catscradle
Lubię Cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel - "Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa"
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawolalabym wolalabym
catscradle
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viainsanedreamer insanedreamer

October 21 2017

catscradle
...
Reposted fromweightless weightless viaznikajac znikajac
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

catscradle
catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

September 15 2017

catscradle
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazdzir zdzir

September 06 2017

catscradle
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola

September 04 2017

9982 9ff9 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
catscradle
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola

August 28 2017

catscradle
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
catscradle
Jesteś zapachem na moim ubraniu.
— Koniec Świata; Granat w plecaku
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
catscradle
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl